- นำตะปูคอนกรีตสีดำความยาวประมาณ 2 นิ้ว  ตอกลงกับพื้นคอนกรีต ( ลูกนอน ) โดยเว้นห่างจากขอบบันไดทั้งสองข้าง ข้างละประมาณ 20 ซม. โดยให้หัวตะปูอยู่สูงจากพื้นผิวคอนกรีตประมาณ 1 นิ้ว  จากนั้นให้ตัดหัวตะปูออก