- ทำการเก็บสีโป๊วบริเวณบัวเชิงผนังในกรณีที่มีบัวเชิงผนัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทำการเก็บสีโป๊วบริเวณรอยต่อลูกตั้ง  ลูกนอน  ผนังและบริเวณขอบข้างบันไดให้สวยงาม